Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Toezicht op de sector
Baloise Vie Luxembourg Toezicht op de sector

Elk land heeft een toezicht- en controleorgaan dat ermee is belast om het functioneren van de verzekeringssector te bewaken en te waarborgen dat alle in zijn rechtsgebied actieve verzekeringsmaatschappijen de geldende wet- en regelgeving naleven.

Het Commissariat aux Assurances (CAA), een publieke instelling onder ministeriële verantwoordelijkheid, is de officiële Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector en verzorgt het toezicht op alle partijen in de sector en hun activiteiten. Het CAA beschermt de belangen van de cliënten en geeft hen tegelijkertijd een zekere speelruimte wat betreft de regelgeving die van toepassing is op de beschikbare activa.

Om het goed functioneren van de verzekeringssector te waarborgen, zijn er talrijke maatregelen getroffen, waaronder:

  • de toelatingsvoorwaarden voor het beroep van verzekeraar zijn zeer strikt en streven in het bijzonder naar waarborging van de financiële soliditeit van verzekeringsmaatschappijen.
  • elke Luxemburgse verzekeringsmaatschappij moet op elk moment beschikken over voldoende eigen vermogen (solvabiliteitsmarge en garantiefonds voor verzekerden) om alle contractuele verplichtingen ten opzichte van de verzekerden te dekken.
  • elke verzekeringsmaatschappij is verplicht het CAA elk kwartaal verslag uit te brengen over de waarde van de activa van haar cliënten. Zo kan het CAA controleren of de technische voorzieningen overeenkomen met de dekkingswaarden;
  • het CAA bewaakt de solvabiliteit en de financiële soliditeit van de ondernemingen. Hiervoor kan het zich ter plaatse begeven  en alle documenten inziendie voor deze controle noodzakelijk zijn. Uiteraard blijft het beroepsgeheim geldig;
  • Als het CAA overtredingen van wet- of regelgeving constateert, kan deze de betrokken partijen in de verzekeringssector strafmaatregelen opleggen. Dit kan zelfs gaan tot het intrekken van de vergunning;
  • als een verzekeringsmaatschappij haar activiteiten beëindigt, houdt het CAA toezicht op de liquidatie van de onderneming, zodat de rechten van de onderschrijvers worden beschermd.

Er bestaat overigens ook op Europees niveau een toezichthouder, de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Dit is een onafhankelijke EU-autoriteit, die streeft naar de doeltreffendheid en de logische samenhang van de regelgeving en het prudentieel toezicht op verzekeringen en bedrijfspensioenen.

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie