Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Woordenlijst
Aandeel

Participatie in het kapitaal van een onderneming in de vorm van een verhandelbaar effect.

Arbitrage

(In het kader van een levensverzekering in rekeneenheden) Aankoop van aandelen in een of meerdere fondsen met de opbrengsten van de verkoop van aandelen in een of meer andere fondsen.

Begunstigde

De persoon of personen ten gunste van wie de verzekeringsprestaties in geval van overlijden of leven van de verzekerde zijn bepaald. 

Begunstigingsclausule

Clausule in een levensverzekeringscontract waarin de onderschrijver vastlegt wie de begunstigden zijn van de gegarandeerde bedragen op het moment van overlijden van de verzekerde(n) (begunstigde in geval van overlijden) of op de vervaldatum van het contract (begunstigde bij leven).

Beheerder / Financieel beheerder

Entiteit die een vergunning heeft van de toezichthouder in het land waar zij is gevestigd en die van de maatschappij opdracht heeft gekregen om een intern fonds, collectief of gepersonaliseerd, te beheren.

Depotbank

Bank die van een de oprichter van een Fonds de opdracht krijgt tot bewaring van de fondseffecten en om voor rekening van het fonds transacties uit te voeren.

Discretionair beheer

Beheervorm voor een portefeuille van activa of een fonds waarbij de financieel beheerder zelfstandig beleggingsbesluiten voor rekening van zijn cliënt kan nemen, vaak in het kader van een vooraf vastgelegd beleggingsprofiel.

Extern fonds

Een extern fonds is een instelling voor collectieve beleggingen buiten de levensverzekeringsmaatschappij. Deze instelling is onderworpen aan een goedkeuringsprocedure en prudentieel toezicht door een overheidstoezichthouder. (bijvoorbeeld: icbe, beleggingsfonds enz.)

Gepersonaliseerd intern fonds

Intern fonds zonder rendementsgarantie dat als onderliggend actief voor een enkel contract dient.

Instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE)

Fonds / onderliggend actief voor een verzekeringscontract dat belegt in effecten en waarbij collectief beheer kan plaatsvinden.

Intern collectief fonds

Een verzameling van afgescheiden activa van een verzekeringsmaatschappij, al dan niet gekoppeld aan een rendementsgarantie die toegankelijk is voor vee verschillende onderschrijvers.

Intern fonds

Een verzameling van afgescheiden activa van een verzekeringsmaatschappij, collectief of gepersonaliseerd, al dan niet gekoppeld aan een rendementsgarantie.

Netto-inventariswaarde (N.I.W.)

Totale waarde van de activa van een fonds of van een participatie in een fonds op een gegeven datum.

Niet-beursgenoteerde effecten

Een aandeel is 'niet-beursgenoteerd' als het niet op een effectenbeurs wordt verhandeld. In dit geval doet een niet-beursgenoteerde onderneming geen beroep op de openbare kapitaalmarkten.

Obligatie

Schuldeffecten uitgegeven door een bedrijf of een staat.

Onderschrijver of verzekeringnemer

Fysieke of rechtspersoon die een contract afsluit met een verzekeringsmaatschappij.

Rekeneenheid

Participatie in een beleggingsfonds.

Technische voorzieningen / technische reserves

Totaalbedrag van de verplichtingen van een verzekeringsmaatschappij ten opzichte van haar verzekeringnemers.

Verzekerde

Persoon die het risico draagt dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet.

Vrijheid van dienstverlening

Europese richtlijn die elke goedgekeurde in een EU-lidstaat gevestigde verzekeringsmaatschappij toestemming geeft om haar activiteiten ook in andere EU-landen uit te voeren, zonder hier een fysieke vestiging te hoeven openen.

Waarborg bij overlijden

Door het verzekeringscontract gegarandeerde bedragen in geval van overlijden van de verzekerde.