Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Disclaimer en Privacybescherming
Disclaimer

Auteursrechten

De inhoud van de internetsite van Baloise Vie Luxembourg S.A. wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendomsrechten. De op deze pagina's gepubliceerde informatie is onderworpen aan de geldende wetgeving in het Groothertogdom Luxemburg. Alle rechten waarvan niet uitdrukkelijk afstand wordt gedaan, zijn voorbehouden.  Het is verboden om de inhoud van de internetsite geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Baloise Vie Luxembourg S.A. Een inbreuk op dit verbod kan straf- en civielrechtelijke consequenties hebben.

Toegangsbeperkingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De internetsite van Baloise Vie Luxembourg S.A. vormt geen aanbieding of uitnodiging aan of van enige partij in een rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging onwettelijk is of waarbij de persoon die een dergelijke aanbieding of uitnodiging doet niet het recht daartoe heeft.

Toepassingsbeperkingen

De inhoud van deze internetsite is uitsluitend bedoeld om de lezer algemene informatie te verstrekken over de diensten die Baloise Vie Luxembourg S.A. aanbiedt. De op deze site vermelde informatie vormt in geen enkel geval een aanbieding of uitnodiging voor de aankoop of verkoop van een verzekeringsproduct. Deze informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies, noch beleggingsadvies en mag uitsluitend worden gebruikt in samenhang met een opinie van een gekwalificeerde en goedgekeurde professionele adviseur.

Beschikbare informatie

Deze internetsite kan informatie bevatten die door derden ter beschikking is gesteld en kan automatische links met de internetsites van derden tonen. De inhoud van de beschikbaar gestelde webpagina's dient uitsluitend ter informatie. Baloise Vie Luxembourg S.A. geeft geen enkele garantie wat betreft de toegankelijkheid, de juistheid, de betrouwbaarheid, de actualiteit of de inhoud van deze beschikbaar gestelde webpagina's. Baloise Vie Luxembourg S.A. aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid. U raadpleegt op eigen risico de internetsites van derden waarvoor u een koppeling op onze site vindt.

Daarnaast waarborgt Baloise Vie Luxembourg S.A. op geen enkele wijze de volledigheid van de op deze site gepubliceerde informatie. Baloise Vie Luxembourg S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van enigerlei op deze site verstrekte informatie.

Op schriftelijke aanvraag kunt u de persoonlijke gegevens die Baloise Vie Luxembourg S.A. over u heeft opgeslagen, raadplegen en zonodig wijzigen.

Engagement Policy

Baloise Vie Luxembourg – Disclosure in accordance with Directive (EU) 2017/828, the “Shareholder Rights Directive II”

This is an official statement of Baloise Vie Luxembourg S.A. (BVL) in regard to the “Engagement Policy”, as required under the “Shareholder Rights Directive II” (SRD II)

Under SRD II (article 3g, 1(a) of SRD II) it is required that BVL develops an Engagement Policy in which it is described how engagement with relevant investee companies that are listed on a regulated market are facilitated into its investment strategies.

Alternatively, BVL is entitled to publicly disclose, on its website or by way of other means accessible online, a clear and reasoned explanation why it has elected not to do so (article 3g, 1 of SRD II).

BVL provides a wide range of life insurance products varying from classical life insurance products and pensions schemes to insurance-based unit-linked wealth planning solutions.  Particularly the assets underlying a unit-linked life insurance policy are managed at the discretion of an appointed asset/investment manager, in accordance with the investment strategy/profile of each Policyholder. Due to such arrangement whereby the asset manager has sole discretion in regard to the relevant assets and their management, BVL is not involved in decisions relating to asset management per say, and therefore BVL does not monitor any of the listed investee companies on relevant matters such as company strategy, capital structure, corporate governance etc. 

Due to the foregoing, BVL has elected not to develop an Engagement Policy. To summarise and highlight the reasons for not developing an Engagement Policy:

 1. Investments in listed companies (shares) are performed via an independent and duly qualified investment service provider (Asset/Investment Manager), who is authorised to act on his own discretion, while following and respecting the investment strategy/profile of each individual Policyholder;
 2. The exercise of the voting rights is generally not delegated to the Asset/Investment Manager, due to the passive nature of the investment strategies pursued by BVL;
 3. Decision to attend a shareholders meeting or not is at the sole discretion of BVL. It is not part of BVL strategy to acquire any major shareholdings in its investee companies, nor to attend any shareholder meetings of its investee companies.  
Website - Bepalingen inzake gegevensbescherming

Bij het verwerken van persoonsgegevens hecht de Baloise Vie Luxembourg het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. De Baloise Vie Luxembourg beantwoordt bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en de volgende bepalingen:

1. Bescherming

Ten gevolge van de snel toenemende digitalisering van onze wereld heeft het thema gegevensbescherming een hoge prioriteit voor Baloise. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. De bescherming van uw privacy en uw gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies of misbruik krijgt bij ons absolute voorrang.

2. Verantwoordelijke dienst en contactgegevens

De dienst die verantwoordelijk is voor de hier beschreven gegevensverwerking is:

Baloise Vie Luxembourg, 8, rue du Château d’eau, L-3364 Leudelange, dataprotection@baloise.lu (hierna ‘Baloise’ of ‘wij’ genoemd).

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren voor vragen via dataprotection@baloise.lu. U kunt ook bij hem terecht met verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

3. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden - Doeleinden van verwerking

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die zijn aangegeven op het moment van verzamelen, ofwel met uw toestemming, ofwel wanneer de verwerking noodzakelijk is voor precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract, ofwel voor doeleinden van legitiem belang, ofwel omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. 
Door uw gegevens te verwerken, beheren we contracten en claims, verbeteren we onze producten, voldoen we aan wettelijke vereisten, voorkomen we fraude en kunnen we u producten op maat aanbieden.
Voor deze doeleinden kunnen wij uw gegevens indien nodig doorgeven aan andere verzekeringsmaatschappijen (in co-assurantie), herverzekeraars, onderaannemers of andere derden (medische adviseurs, verzekeringstussenpersonen of andere bevoegde derden).
Waar nodig kunnen we ook relevante informatie ontvangen of delen met overheidsdiensten, socialezekerheidsinstanties of andere bevoegde autoriteiten.
Indien van toepassing kunnen wij, in het kader van de acceptatie en het beheer van contracten, uw gezondheidsgegevens met een hoger beveiligingsniveau verwerken.
In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan derden, zullen we dit alleen doen in de gevallen en in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 300 van de wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector, die het beroepsgeheim in verzekeringszaken instelt. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals – voor zover bankdiensten worden verleend – tot inachtneming van het bankgeheim.

4. Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem of haar een kenmerk toe te kennen. Dat kan, bijvoorbeeld, de naam, een e-mailadres of het telefoonnummer zijn. Persoonsgegevens omvatten ook informatie over persoonlijke voorkeuren zoals hobby's of lidmaatschappen en voorkeuren met betrekking tot andere websites. Geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, worden niet als persoonsgegevens beschouwd. Verwerking betekent elke behandeling van uw gegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder het verwerven, opslaan, gebruiken, wijzigen, openbaar maken, archiveren of vernietigen van uw gegevens.

5. Serverlogbestanden

Baloise verzamelt gegevens over de toegang tot de website, zogenaamde serverlogbestanden. De toegangsgegevens omvatten:

 • Naam van de bezochte website
 • Bestandsnaam
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Melding van een succesvol bezoek
 • Gebruikte internetbrowser plus versie
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 • IP-adres en de verzoekende provider.

Baloise gebruikt deze loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, de beveiliging van onze IT-systemen en de optimalisatie van de websites in de zin van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, om u te allen tijde een veilige en vlotte gebruikerservaring te bieden. Baloise behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren, indien er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik. De serverlogbestanden worden na een periode van 30 dagen verwijderd.

6. Contactformulier en e-mail

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, zullen uw contactgegevens die aan ons zijn verstrekt voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen worden geregistreerd. Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter a van de AVG. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om de contactlegging te verwerken. Dit is ook ons noodzakelijke, rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, letter b van de AVG.

7. Nieuwsbrief

Op de websites van Baloise kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u opgeeft (titel, achternaam, voornaam en e-mailadres) van het invoerscherm naar ons verzonden. Wij sturen u dan een bevestigingsmail om uw toestemming te bevestigen (zogenaamde double-opt-in procedure). De wettelijke basis voor deze verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter a van de AVG. De gegevens die u in het kader van uw nieuwsbriefabonnement hebt verstrekt, kunnen tussen de bedrijven van de groep worden uitgewisseld om u gepersonaliseerde en gerichte reclame aan te bieden.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link in elke nieuwsbrief. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om op het toestel, dat gebruikt wordt om toegang te krijgen (pc, smartphone, enz.), specifieke, aan dat toestel gerelateerde informatie op te slaan. Wij gebruiken cookies op onze websites. In ons cookiebeleid krijgt u meer informatie over onze cookies en in ons privacycentrum kunt u te allen tijde uw cookie-instellingen aanpassen aan uw behoeften.

Wij willen u er ook op wijzen dat u het gebruik van cookies ook individueel kunt regelen in uw browserinstellingen. Als u daar echter alle cookies uitschakelt, is het mogelijk dat deze en ook andere websites niet meer correct kunnen worden weergegeven.

Als u een uitgebreid en actueel overzicht wilt van alle toegang van derden tot uw internetbrowser, raden wij u aan een hiervoor ontwikkelde browserplugin te installeren. U kunt uw computer ook zo instellen dat u telkens een waarschuwing ontvangt, wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook alle cookies uitschakelen. U kunt de browserinstellingen wijzigen in elke browser die u gebruikt en op elk toestel dat u gebruikt. Elke browser heeft kleine verschillen. Raadpleeg het help-menu van uw browser voor meer informatie over het wijzigen van uw cookies. Als u uw cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang meer tot veel toepassingen die de pagina's en apps efficiënter maken en werken sommige van onze diensten mogelijk niet meer.

9. Integratie van diensten en content van derden

In sommige gevallen wordt content van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, geïntegreerd in ons online aanbod. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze content (hierna ‘derde aanbieders’ genoemd) op de hoogte zijn van uw IP-adres. Zonder dit IP-adres kunnen de derde aanbieders de content niet naar uw browser sturen. Wij integreren deze content alleen in onze site om u nuttige informatie aan te bieden of om een proces voor u te vergemakkelijken zonder verdere gegevensverwerking. Daarom is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking te vinden in artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Ons rechtmatige belang is dat wij u deze content als een dienst kunnen aanbieden. Bovendien worden bepaalde diensten alleen zoals bovenvermeld geactiveerd als u ze actief selecteert. In die gevallen is de wettelijke basis van de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, letter a van de AVG. Als u deze content niet wilt, kunt u uw browserinstellingen overeenkomstig wijzigen. Wij stellen alles in het werk om alleen die content te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres enkel gebruiken voor de levering van de content. Wij hebben er echter geen invloed op als derde aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover ons dat bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.

10. Analyse van het gebruiksgedrag en andere diensten

10.1.   Google Analytics en Tag Manager

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics en Tag Manager, een webanalysedienst en een bijbehorende ondersteunende tool van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics en Tag Manager gebruiken cookies om deze diensten in te schakelen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op de website van Baloise is standaard IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres wordt verkort voordat het naar Google wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om, met uw toestemming of om technische redenen, uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. In het geval van technisch noodzakelijke cookies is de wettelijke basis artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Ons rechtmatige belang is om de functionaliteit van de website zo goed mogelijk te garanderen. Voor alle andere cookies is onze verwerking gebaseerd op uw toestemming in het privacycentrum volgens artikel 6, lid 1, letter a van de AVG.

De volgende gegevens kunnen anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden worden opgeslagen en geanalyseerd:

 • de bezochte pagina's en de volgorde ervan;
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser;
 • datum en tijdstip van het bezoek aan de pagina;
 • het adres van de eerder bezochte website, indien uw bezoek via een daar geplaatste directe link naar ons tot stand is gekomen en
 • informatie over de herkomst.

10.2. Google Places API

Wij gebruiken Google Places API op bepaalde websites om zoekopdrachten op basis van locatie gemakkelijker te maken voor onze gebruikers en om automatisch adresgegevens in te vullen. De gegevens die worden verzameld via een zoekopdracht ondersteund door Google Places API zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google. Google verwerkt gegevens over het gebruik van Places door de gebruiker. Hier vindt u meer informatie.

10.3.   Google AdWords Conversion Tracking en Google Remarketing

Wij gebruiken Google AdWords Conversion Tracking en Google Remarketing voor reclamedoeleinden.

Met Google Conversion Tracking plaatst Google Adwords een cookie op uw computer, als u via een Google-advertentie toegang heeft tot een van onze websites. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze websites bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent omgeleid. Elke Adwords-klant, zoals wij, ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor Adwords-klanten te genereren. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan het traceringsproces wilt deelnemen, kunt u ook het gebruik van de hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld door de categorie targetingcookies in ons privacycentrum uit te schakelen. De wettelijke basis voor ons gebruik van Adwords is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a van de AVG. In het kader van Google Remarketing worden cookies gebruikt om anoniem uw surfgedrag te verzamelen voor marketingdoeleinden en om reclameaanbiedingen aan uw interesses aan te passen.  In geen geval zullen door middel van deze technologieën persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen die ons in staat stellen om conclusies te trekken over uw identiteit. Er wordt bovendien gebruikgemaakt van de DoubleClick by Google-cookie (Pixel TAG) om remarketing voor producten zoals AdWords op het Google Display Network mogelijk te maken. Cookies slaan informatie op zoals het tijdstip van uw bezoek, informatie over of dit uw eerste bezoek is en informatie over de website die u naar deze website heeft verwezen. Ook het gebruik van deze cookies kunt u individueel regelen in het privacycentrum.

10.4.   DoubleClick by Google

DoubleClick by Google is een dienst die wordt geleverd door Google Inc. DoubleClick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties aan te bieden. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Door de I like-knop van Facebook te gebruiken, stellen de DoubleClick-cookies Google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse overgebracht naar een server in de VS en daar opgeslagen. Overdracht van gegevens door Google aan derden gebeurt uitsluitend op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens matchen met andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking alsmede het genoemde doel. U kunt de opslag van cookies aanpassen via de overeenkomstige instellingen in ons privacycentrum. De wettelijke basis is ook hier uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a van de AVG.

11. Sociale media en reclame

Sociale mediacookies stellen ons in staat om verbinding te maken met uw sociale netwerken en content van onze pagina’s op sociale netwerken te delen. Meer informatie vindt u in het privacycentrum en in het cookiebeleid.

11.1 Facebook remarketing / retargeting

We hebben op onze pagina’s remarketingtags geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengen de remarketingtags een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site heeft bezocht en/of een aankoop heeft gedaan met behulp van uw IP-adres. Facebook kan zo uw bezoek aan onze pagina's en eventuele aankopen aan uw Facebook-account koppelen. De aldus verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties, evenals voor marketinganalyses en/of verdere gerichte maatregelen. Wij willen erop wijzen dat wij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Facebook worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook raadplegen op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u Custom Audience niet wilt gebruiken, kunt u Custom Audience hier deactiveren.

11.2  Twitter

Knoppen van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze pagina's. Die knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn herkenbaar aan termen als ‘Twitter’ of ‘volgen’, gecombineerd met een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de knoppen is het mogelijk om een bijdrage of pagina van onze website te delen op Twitter of ons te volgen op Twitter.

Door op deze knop te klikken maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt rechtstreeks van Twitter naar uw browser verzonden.  Wij willen erop wijzen dat wij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt.

Voor meer informatie kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter raadplegen op http://twitter.com/privacy.

11.3. Youtube

Op onze pagina’s is Youtube geïntegreerd, een dienst die beheerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Youtube’). De link naar de gegevensbeschermingsverklaring van Youtube vindt u hier: bepalingen inzake gegevensbescherming van Youtube

12. Toestemming/bezwaar tegen het verzamelen en opslaan van gegevens

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens op de beschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden.

Met betrekking tot bezwaren tegen het verzamelen en opslaan van gegevens verwijzen wij u naar uw rechten op grond van artikel 15 hieronder en naar de deactiveringsmogelijkheden die onder de afzonderlijke diensten worden genoemd of in het algemeen met betrekking tot browserinstellingen in artikel 8 hierboven.

13. Gegevensbeveiliging

Houd er rekening mee dat het internet een wereldwijd open netwerk is. Als u persoonlijke gegevens via internet verstuurt, doet u dat altijd op eigen risico.

De door u verzonden persoonsgegevens worden beschermd door de huidige beveiligingsstandaard van overeenkomstige versleutelingsmechanismen (Secure Socket Layer). Ondanks uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen kunnen gegevens verloren gaan of onderschept en/of gemanipuleerd worden door onbevoegden. Baloise neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om dit binnen het systeem van Baloise te voorkomen. Uw computer bevindt zich echter buiten de beveiligingszone die wordt beheerd door Baloise. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om u te informeren over de nodige veiligheidsmaatregelen en om gepaste maatregelen te nemen in dit verband. Baloise is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die u zou kunnen lijden als gevolg van gegevensverlies of -manipulatie.

14. Secure Socket Layer (SSL)

Secure Socket Layer (SSL) is een protocol voor veilige gegevensoverdracht via het internet. De meerderheid van de browsers gebruikt deze procedure. SSL maakt gebruik van de ‘public key’-procedure, waarbij gegevens die zijn gecodeerd met een voor het publiek toegankelijke sleutel alleen kunnen worden ontcijferd met een zeer specifieke privésleutel. De meeste browsers geven door middel van een sleutel of hangslot aan of de verbinding beveiligd of onbeveiligd is.

15. Uw rechten

Als u informatie wilt over uw gegevens die wij verwerken, kunt u ons schriftelijk om informatie vragen. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij te voegen.

U kunt ons vragen onjuiste gegevens te corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen, of u kunt deze te allen tijde zelf tot op zekere hoogte corrigeren of aanvullen in het klantenportaal.

U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens over te dragen naar een derde of deze te verwijderen, tenzij wij verplicht of bevoegd zijn om uw gegevens op te slaan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig of zolang als voorgeschreven door de wet.

U heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt onder de wettelijke vereisten. In dit geval zullen wij uw gegevens opslaan maar onder voorbehoud van eventuele rechtsvorderingen niet verder verwerken.

In alle gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. In ons privacycentrum kunt u te allen tijde uw cookie-instellingen aanpassen aan uw behoeften.

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U heeft het recht om uw gegevens van Baloise te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat, voor zover de verwerking van uw gegevens gebeurt volgens geautomatiseerde procedures en is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons op basis van art. 6 lid 1 letter f van de AVG voor rechtmatige doeleinden.

U kunt de relevante verzoeken naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen via dataprotection@baloise.lu.

16. Toepassingsgebied van de gegevensbeschermingsverklaring

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op alle websites, diensten en toepassingen van Baloise, tenzij deze eigen bepalingen bevatten. Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

17. Wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Indien wij uw gegevens verwerken voor een ander doel dan waarvoor uw gegevens zijn verzameld, zullen wij u vooraf op gepaste wijze over dit andere doel informeren.