Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Nadzór i regulacja sektora
Baloise Vie Luxembourg Nadzór i regulacja sektora

W każdym kraju działa organ nadzorujący i regulujący, odpowiedzialny za sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem sektora ubezpieczeniowego poprzez zapewnienie zgodności działania wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych z prawami i regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, instytucja publiczna podlegająca władzy ministerialnej, jest oficjalnym luksemburskim organem nadzorującym sektor ubezpieczeń, odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli nad wszystkimi jego podmiotami i ich działalnością. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń broni interesów klientów, jednocześnie zapewniając pewną dozę swobody w zakresie zasad mających zastosowanie do aktywów kwalifikowanych. 

W celu zapewnienia sprawnego działania sektora ubezpieczeniowego podjęto liczne środki, m.in.:

  • rygorystyczne warunki dopuszczenia do zawodu ubezpieczyciela mające na celu zapewnienie rzetelności i stabilności finansowej towarzystw ubezpieczeniowych;
  • każde luksemburskie towarzystwo ubezpieczeniowe musi posiadać określoną ilość wolnych aktywów (margines wypłacalności plus środki na wypłatę odszkodowań) wystarczających na pokrycie zobowiązań;
  • Każde towarzystwo zobowiązane jest do przedstawienia Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń kwartalnego sprawozdania przedstawiającego wysokość aktywów klientów. Dzięki temu Urząd może zweryfikować, czy wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest odpowiednia w stosunku do wysokości zobowiązań towarzystwa;
  • Urząd Nadzoru Ubezpieczeń ma obowiązek monitorowania wypłacalności i stabilności finansowej przedsiębiorstw. W tym celu upoważniony jest do przeprowadzania inspekcji in situ oraz wglądu do wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli (z zachowaniem tajemnicy zawodowej);
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa, Urząd upoważniony jest do nałożenia sankcji na dowolny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, w tym do odebrania pozwolenia na prowadzenie działalności;
  • W przypadku zakończenia działalności, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń nadzoruje proces likwidacji przedsiębiorstwa w celu ochrony interesów Ubezpieczających.

Ponadto, na poziomie europejskim funkcjonuje jako organ nadzorczy Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, niezależna instytucja Unii Europejskiej zapewniająca efektywność i spójność regulacji i nadzoru ubezpieczeń oraz programów emerytalnych.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej