Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Słowniczek
Bank depozytariusz

Bank wyznaczony przez emitenta funduszu do zabezpieczenia aktywów funduszu oraz przeprowadzania transakcji w jego imieniu.

Dedykowany fundusz wewnętrzny

Fundusz wewnętrzny bez gwarancji zwrotu, dedykowany pojedynczej umowie ubezpieczenia.

Fundusz wewnętrzny

Zbiorowy lub dedykowany zestaw aktywów przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, z gwarancją zwrotu lub bez niej.

Fundusz zbiorowy wewnętrzny

Ograniczony zbiór aktywów przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego z gwarancją zwrotu lub bez, dostępny dla dużej liczby subskrybentów.

Fundusz zewnętrzny

Fundusz zewnętrzny to przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania niezwiązane z towarzystwem ubezpieczeniowym i podlegające procedurze akceptacji oraz kontroli ze strony państwowego organu nadzorczego (np. UCITS, fundusze inwestycyjne, etc.)

Jednostka obrachunkowa

Jednostka uczestnictwa lub tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Klauzula beneficjenta

Umowa ubezpieczenia na życie zawiera klauzulę, w której ubezpieczony wskazuje beneficjenta/beneficjentów kwot gwarantowanych w przypadku śmierci ubezpieczonego (beneficjent z tytułu śmierci) lub upływu terminu na który została zawarta umowa ubezpieczenia (beneficjent z tytułu dożycia).

Obligacja

Dłużny instrument finansowy emitowany przez państwo lub firmę.

Osoba ubezpieczona

Osoba obciążona ryzykiem wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Papiery wartościowe nienotowane na giełdzie

Udział danej firmy uważa się za nienotowany, jeśli nie znajduje się w obrocie publicznym. W tej sytuacji, nienotowane przedsiębiorstwo nie dokonało pierwszej oferty publicznej.

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

Fundusz/instrument inwestycyjny zajmujący się inwestowaniem w papiery wartościowe i dopuszczający zarządzanie zbiorowe.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Suma odpowiadająca zobowiązaniom firmy ubezpieczeniowej wynikającym z zawartch umów ubezpieczenia.

Subskrybent lub ubezpieczający

Osoba fizyczna lub prawna nawiązująca współpracę z firmą ubezpieczeniową.

Świadczenie na wypadek śmierci

Suma pieniężna gwarantowana przez umowę ubezpieczeniową w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Switch/Zamiana

(W kontekście umowy ubezpieczenia na życie wyrażonej w jednostkach obrachunkowych) Transakcje polegające na kupowaniu jednostek uczestnictwa w jednym lub wielu funduszach przy jednoczesnej sprzedaży jednostek uczestnictwa w jednym lub wielu innych funduszach.

Swoboda świadczenia usług lub Dyrektywa w sprawie usług

Dyrektywa europejska przyznająca towarzystwom ubezpieczeniowym paszport europejski pozwalający na prowadzenie działaloności we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności posiadania w nich siedziby, pod warunkiem że towarzystwa te uzyskały zezwolenie od organu nadzoru z macierzystego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Udział

Część kapitału firmy w formie papieru wartościowego.

Uposażony/beneficjent świadczenia

Osoba lub osoby, na rzecz których świadczenia ubezpieczeniowe są przewidziane w przypadku śmierci ubezpieczonego (uposażony) lub w przypadku dożycia osoby ubezpieczonej (beneficjent świadczenia).

Wartość aktywów netto

Całkowita wartość aktywów funduszu lub jednostki uczestnictwa w funduszu na daną datę.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym na podstawie upoważnienia

Rodzaj zarządzania portfelem inwestycyjnym polegający na podejmowaniu decyzji finansowych na rzecz Klienta na podstawie udzielonego przez niego upoważnienia, często w kontekście uprzednio zdefiniowanego profilu inwestycyjnego.

Zarządzający / Zarządzający finansami

Podmiot należycie upoważniony przez odpowiedni organ nadzorujący, wyznaczony przez firmę ubezpieczeniową do zarządzania funduszem, zarówno zbiorowymi wewnętrznymi, jak i dedykowanymi wewnętrznymi.