Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws Nieuwe Belgische taks op de effectenrekeningen
Mathilde Pourplanche - Wealth planner 2 maart 2021
Na veel ophef is op vrijdag 26 februari de nieuwe Belgische taks op effectenrekeningen in werking getreden en is in België een vermogensbelasting ingevoerd. Dit is wat u moet onthouden over deze nieuwe belasting.

Hoeveel bedraagt de taks ?

Het tarief van de taks bedraagt 0,15% en is van toepassing op het totaal van alle effectenrekeningen, maar met een plafond dat 10% bedraagt van het verschil tussen de belastbare grondslag en de vastgelegde drempel van 1.000.000 euro. 

Wat is het toepassingsgebied van de taks ?

Effectenrekeningen waarbij de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referentieperiode meer dan 1.000.000 euro bedraagt.

Wat is de referentieperiode ?

De referentietijdstippen zijn 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.
De eerste referentieperiode begint bij de inwerkingtreding van de wet, op 26 februari 2021 en eindigt op 30 september 2021.

Wat is uitgesloten ?

Effecten op naam, alsmede beleggingsfondsen waarvoor de deelnemers geen rechten op de waarde van de effectenrekening hebben.

Wie is de taks verschuldigd ?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen die effectenrekeningen aanhouden, zijn aan de taks onderworpen, meer bepaald:

  • Alle effectenrekeningen aangehouden bij een Belgische bank 

Indien de titularis van de effectenrekening  bij een Belgische bank inwoner is van een ander land, zal de belasting afhangen van een eventueel belastingverdrag over de vermogensbelasting 

Als levensverzekeringsmaatschappij met zetel in Luxemburg profiteert de Maatschappij van het Belgisch-Luxemburgse belastingverdrag dat bepaalt dat op het vlak van vermogensbelasting, de heffingsbevoegdheid berust bij het land waar de belastingplichtige (Bâloise Vie Luxembourg) gevestigd is.

Bijgevolg zal, indien de depothoudende bank in België is gevestigd, de door Bâloise Vie Luxembourg aangehouden rekening niet aan de taks worden onderworpen. 

  • Alle effectenrekeningen aangehouden door een Belgisch ingezetene, zowel in België als in het buitenland 

Zo vallen effectenrekeningen die een Belgische ingezetene in het buitenland aanhoudt, in beginsel onder het toepassingsgebied van de belasting.

Hoe zit het met Belgische verzekeraars ?

Belgische verzekeringsmaatschappijen (en Belgische filialen) worden rechtstreeks door de belasting getroffen, en zij zullen taks verschuldigd zijn over hun eigen effectenrekeningen. 

De Maatschappij kan dus besluiten de taks door te berekenen aan de polishouder.

Wat zijn de gevolgen voor verzekeringnemers van levensverzekeringen die bij een Belgische verzekeraar zijn afgesloten?

Afhankelijk van de beleggingsoptie die aan het contract is gekoppeld, is het dus mogelijk dat het contract indirect door de belasting wordt getroffen. Of de drempel van 1.000.000 euro wordt toegepast, hangt af van het type effectenrekening dat door de Maatschappij wordt aangehouden. 

  • Geïndividualiseerd fonds

Deze beleggingsoptie wordt gelijkgesteld met een levensverzekeringscontract dat gekoppeld is aan één enkele bankrekening die aangehouden wordt door de Maatschappij. Indien de gemiddelde waarde van het contract minder dan 1.000.000 euro bedraagt, zal hetzelfde gelden voor de bankrekening, die dan niet aan de taks zal worden onderworpen. 

  • Collectief intern fonds

Deze beleggingsoptie wordt gelijkgesteld met verschillende levensverzekeringscontracten die aan één enkele bankrekening van de Maatschappij zijn gekoppeld. Indien de gemiddelde waarde van de bankrekening meer dan 1.000.000 euro bedraagt, zal deze dus binnen het toepassingsgebied van de wet vallen. Indien de verzekeraar besluit de taks op het contract af te wentelen, zal  de taks verschuldigd zijn, ongeacht de gemiddelde waarde van de levensverzekeringscontracten die in het intern fonds hebben belegd.

Wanneer treedt de wet in werking ?

De wet is op 25 februari 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt dus de volgende dag in werking, d.w.z. op 26 februari 2021.

De wet bevat anti-misbruikmaatregelen met terugwerkende kracht tot 30 oktober 2020! 

Welke zijn de anti-misbruikmaatregelen ?

De nieuwe artikelen 201/4 en 202 van het Wetboek diverse rechten en taksen beschouwt de volgende transacties als misbruik:

  • Het splitsen van een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen zodanig dat de waarde van elk van de rekeningen niet hoger is dan 1.000.000 euro; 
  • Het omzetten van belastbare effecten naar effecten op naam ;
  • De rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen waarmee eenzelfde transactie wordt verricht, wanneer de administratie door middel van een vermoeden of andere bewijsmiddelen aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.

In de voorbereidende werkzaamheden van de wet is onder meer bepaald dat de volgende transacties als fiscaal misbruik kunnen worden gekwalificeerd:

  • de opening van een nieuwe effectenrekening om te voorkomen dat de gemiddelde waarde van elke rekening niet meer dan € 1.000.000 bedraagt 
  • Verkoop van effecten om op bepaalde referentietijdstippen een nulwaarde te creëren, zodat de gemiddelde waarde niet hoger is dan 1.000.000 euro. 
  • de overdracht van een bestaande effectenrekening of levensverzekeringscontract naar een levensverzekeringscontract met een buitenlandse Maatschappij om belasting te ontwijken

De belastingplichtige zal moeten bewijzen dat de keuze voor deze verrichting gerechtvaardigd is om andere redenen dan de wens om belasting te ontwijken (bv. splitsing wegens echtscheiding, overlijden, de voordelen van Luxemburg - deskundigheid, veiligheidsdriehoek, vermogensplanning, veiligstelling van de effectenrekening van de schuldeisers in het kader van een levensverzekering, optimalisering van het inkomen op lange termijn, ...).

Wie betaalt de taks?

Deze wordt rechtstreeks betaald door de Belgische tussenpersoon.
Wanneer het om een buitenlandse effectenrekening gaat, doet de titularis de aangifte en betaling van de taks zelf.

Wat met een kapitalisatiecontract?

Zowel de effectenrekening die gekoppeld is aan een levensverzekeringscontract als de effectenrekening die gekoppeld is aan een kapitalisatiecontract vallen onder het toepassingsgebied van deze taks.

Tot slot is het is belangrijk te weten dat de wet op verschillende punten grondwettelijk betwistbaar is, net zoals de vorige taks op effectenrekeningen van 2018, en dat tegen deze wet zeer zeker een beroep tot nietigverklaring zal worden ingesteld.

Samenvattend, voor verzekeringsmaatschappijen
  Belgische verzekeraar Luxemburgse verzekeraar
Buitenlandse depotbank Taks van toepassing Taks niet van toepassing
Belgische depotbank Taks van toepassing Belastingverdrag: taks niet van toepassing