Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Blog & Nieuws Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht voor in België gevestigde rechtspersonen
Mathilde Pourplanche - Wealth planner 2 maart 2020
Het kapitalisatiecontract is een gediversifieerd financieel product waarin een in België gevestigde onderneming bijvoorbeeld haar al dan niet slapende liquiditeiten kan investeren.

In zijn functie is het kapitalisatiecontract gelijkaardig aan een levensverzekeringscontract: een spaarproduct op middellange of lange termijn die de gestorte premie(s) investeert langs diverse onderliggende financiële producten, zonder een uitkering aan een of andere begunstigde te voorzien.

Het kapitalisatiecontract wordt immers afgesloten voor een bepaalde duur en voorziet geen verzekerde, noch een begunstigde bij leven of overlijden. Het is een financieel product, geen kanscontract dat afhangt van het leven van een persoon

Tak 26 ? Tak 6 ?

Geen verwarring! Een kapitalisatiecontract “tak 26” is een contract naar Belgisch recht, een kapitalisatiecontract “tak 6” is een contract naar Luxemburgs recht. 

Deze nomenclatuur is neergelegd in bijlage II bij de Europese Richtlijn 2009/138/EG van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), die in het nationale recht van iedere Lid-Staat werd opgenomen.

Kapitalisatieverrichtingen werden aldus in Luxemburg opgenomen onder Branche VI (de kwalificatie waarin de Richtlijn voorziet) terwijl in België de aanduiding “Tak 26” wordt gebruikt.

Bovendien verschilt de definitie die de twee staten aan een kapitalisatiecontract geven op het vlak van het gegarandeerd rendement. Een tak 26 (Belgisch) voorziet een gegarandeerd rendement, net zoals bijvoorbeeld ook het contract tak 21, terwijl de Luxemburgse branche 6 geen gegarandeerd rendement kent. Luxemburg geeft de investeerders ook de mogelijkheid te beleggen in fondsen uitgedrukt in rekeneenheden

Voor wie ?

Alle rechtspersonen die wensen:

 • Te investeren op middellange of lange termijn;
 • Toegang te hebben tot gevarieerde onderliggende produkten;
 • Te kiezen voor meer of minder risico;
 • Te genieten van een kapitalisatievorm;
 • Te genieten van de voordelen die Luxemburg biedt;

Gediversifieerde onderliggende producten:

Luxemburg biedt verschillende types beleggingsfondsen aan, waarvan de volgende aan Belgische investeerders kunnen worden aangeboden:

 • Externe fondsen, voor “multi-support” contracten:

Geadviseerd door zijn bemiddelaar kiest en beheert de intekenaar van een kapitalisatiecontract zijn belegging in een breed scala van investeringsfondsen, verdeeld door de grootste fondsbeheerders. Het gaat hier voornamelijk om icbe’s (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten) die de belangrijkste beleggingscategorieën omvatten: aandelenfondsen (waaronder sectorfondsen en/of geografisch gerichte fondsen), obligatiefondsen, geldmarktfondsen, gemengde fondsen, dakfondsen, alternatieve dakfondsen, profielfondsen …

 • Geïndividualiseerde interne fondsen:

Bedoeld voor beleggers die een beheer op maat willen van hun activa in overeenstemming met hun risicoprofiel.

Een gerenommeerd beheerder staat in voor het beheer aan de hand van een ruime keuze beleggingsproducten, zoals individuele aandelen en obligaties, gestructureerde producten, alternatieve fondsen enz.

 • Collectieve interne fondsen:

Deze fondsen worden enkel aangeboden aan het eigen cliënteel van Baloise en staan open voor vele verschillende onderschrijvers.

Het beheer wordt toevertrouwd aan een professionele financieel beheerder die hiertoe opdracht krijgt van de Maatschappij. De toepasselijke regels en de belangrijkste kenmerken zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden van dit fonds.

Voordelen gelinkt aan het contract en aan de Luxemburgse markt (niet exhaustief):

1. Bescherming van de activa door middel van het contract

De gestorte premies worden eigendom van de Maatschappij, wat betekent dat het kapitalisatiecontract tegenstelbaar is aan schuldeisers, hetgeen niet het geval is bij een persoonlijke bankrekening.

2. De beveiligingsdriehoek en het supervoorrecht

De activa van het kapitalisatiecontract zijn beschermd via het Luxemburgse principe van de veiligheidsdriehoek, die voorziet in een driepartijenovereenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij, de depotbank en het CAA (Commissariat aux Assurances).

In dit opzicht heeft de verzekeringsmaatschappij de verplichting om:

 • technische reserves aan te leggen op het passief van haar balans om de verbintenissen tegenover verzekeringnemers te kunnen garanderen;
 • een permanente inventaris op te stellen van deze representatieve activa met het oog op de totstandkoming van een afzonderlijk vermogen;
 • een voldoende grote solvabiliteitsmarge aan te houden.

Het Commissariat aux Assurances heeft een toezichthoudende en controlerende rol. Indien het CAA oordeelt dat de financiële positie van de maatschappij in het gedrang komt, kan het de bij een depotbank gedeponeerde activa bevriezen in het belang van de verzekeringnemers, terwijl deze als opdracht heeft de representatieve activa aan te houden ter dekking van de door de verzekeringsmaatschappijen aangegane verbintenissen.

Het supervoorrecht geeft de onderschrijvers voorrang tegenover de andere schuldeisers van de Maatschappij en/of de depotbank.

3. Diversifiëring van beheer en rendement

Luxemburg is bekend voor zijn grote keuze aan aantrekkelijke activa en beleggingsfondsen, die investeerders de mogelijkheid bieden op een meer of minder aantrekkelijk rendement op voorwaarde dat zij ook het risico op verlies kunnen aanvaarden.

4. Waarborg

Het kapitalisatiecontract biedt het voordeel dat het als waarborg kan worden gebruikt voor een banklening. Het Belgische recht staat dit toe via drie verrichingen : overdracht van schuldvordering, inpandgeving of cessie van rechten.

Waarom ?

Het komt voor dat rechtspersonen liquide middelen aanhouden op een zichtrekening voor onvoorziene uitgaven, een rekening voor “indien ooit …”, een rekening die niets opbrengt en zelfs bijkomende kosten kan genereren. Wanneer de rekening enkel tot doel heeft snel aan liquide middelen te komen kan ze gedurende jaren inactief blijven.

Het kapitalisatiecontract biedt dezelfde beschikbaarheid doordat het voorziet in een mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke afkoop van het kapitaal, op gelijk welk ogenblik. Bovendien laat het toe de niet actieve liquiditeiten te investeren in een grote keuze aan investeringsvehikels en een rendement na te streven.

Naast deze beschikbaarheid komen nog de voordelen die verbonden zijn aan het kapitalisatiecontract zelf en aan de Luxemburgse markt, zoals hierboven beschreven.

Bovendien heeft de onderschrijving van dit type contract geen grote boekhoudkundige gevolgen voor de vennootschap. Deze boekt het kapitalisatiecontract op de actiefzijde van de balans, als beleggingen andere dan vastrentende beleggingen..

Vennootschappen die genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting zullen in principe verder gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel, zonder onder druk te staan vanwege een kapitalisatiecontract

Welke fiscaliteit ?

Premies gestort op een kapitalisatiecontract bieden het voordeel dat ze niet onderworpen zijn aan de taks op verzekeringsverrichtingen, die 4,40% bedraagt bij storting van een premie op een levensverzekeringscontract.

Desalniettemin zijn de meerwaarden belastbaar als roerende inkomsten en dus in de huidige stand van de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Deze belasting wordt geïnd bij de afloop van het contract, bij een afkoop of een overdracht van rechten. Bovendien – aangezien de meerwaarden belastbaar zijn – zijn de eventuele minwaarden op dezelfde manier aftrekbaar.

Vergeleken met een klassieke effectenrekening waarvoor de beurstaks geldt (tussen 0,12 % en 1,32% op elke verrichting van aankoop, verkoop of arbitrage), wordt het kapitalisatiecontract niet onderworpen aan de beurstaks.

Wat bij overlijden ?

Het kapitalisatiecontract wordt enkel onderschreven door een rechtspersoon zodat het overlijden van een natuurlijk persoon geen enkele invloed heeft op het contract, zolang de rechtspersoon niet vereffend wordt. Hetzelfde geldt voor eventuele statutenwijzigingen, fusie of splitsing van de vennootschap.

Dieper ingaan op het verschil tussen een Luxemburgs (Tak VI) en een Belgisch (Tak 26) kapitalisatiecontract. Interview met Marc Gouden, partner bij advocatenkantoor Philippe & Partners Video bekijken Link öffnet in einem neuen Tab
Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht voor in België gevestigde rechtspersonen pdf - 2 MB