Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws Nieuwe verplichtingen opgelegd aan de burgerlijke maatschappen
15 oktober 2018. Vanaf 1 november treedt het nieuwe ondernemingsrecht in werking waarin de burgerlijke maatschap, haar intrede doen als onderneming.

Dit heeft tot gevolg dat voor de maatschappen] die opgericht werden vóór 1 november of na die datum opgericht zullen worden, binnenkort bepaalde verplichtingen zullen gelden die al gelden voor de andere ondernemingen.

Als gevolg van deze hervorming van het ondernemingsrecht, moeten deze vennootschappen:

1. Zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vóór aanvang van hun activiteiten

Bestaande vennootschappen hebben nu nog tijd tot 1 mei 20191 om hun Algemene vergadering bijeen te roepen en tot de inschrijving over te gaan. De vennootschap die dit niet doet, riskeert een boete die kan oplopen tot €10.000.

De inschrijving is gratis en gebeurt bij een ondernemingsloket. De gegevens die men moet verstrekken, zijn onder meer de volgende: Naam van de vennootschap, adres van de zetel, oprichtingsdatum, identificatie van de oprichters, mandatarissen of procuratiehouders, aard van haar activiteiten en gegevens met betrekking tot de bankrekeningen van de onderneming.

De inschrijving heeft tot gevolg dat een deel van de informatie van de vennootschap openbaar wordt op basis van de gegevens van de FOD Economie en dus door iedereen geraadpleegd kan worden. In het geval dat de statuten van uw vennootschap echter opgesteld zijn bij onderhandse akte, zullen de bedragen van de inbreng in de vennootschap niet openbaar zijn.

Deze verplichting wijzigt niets aan de aard van de onderneming zonder rechtspersoonlijkheid.

2. Een boekhoudkundig beheer toepassen dat verschilt afhankelijk van het omzetcijfer (onafhankelijk van de btw):   

  • ≤ 500.000 €: Enkelvoudige boekhouding (Aankoopdagboek, verkoopdagboek, een financieel dagboek en een inventaris)
  • > 500.000 €: Dubbele boekhouding
    A priori ziet het er naar uit dat de société simples [vennootschappen] verder vrijgesteld zullen blijven van de neerlegging en van de publicatie van hun rekeningen bij de Nationale Bank van België.

Deze moeten gedurende ten minste zeven jaar bewaard worden.

De vennootschappen die hun activiteiten gestart hebben vóór 1 november dienen zich uiterlijk tegen het boekhoudjaar 2020 aan deze boekhoudkundige verplichting te onderwerpen2.

Bovendien zullen de vennoten van de burgerlijke maatschap die momenteel gehouden zijn voor gelijke delen ten aanzien van derden, op 1 november hoofdelijk gehouden zijn ten aanzien van derden. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een van de vennoten in gebreke blijft, de andere vennoten verantwoordelijk zullen zijn voor zijn aandeel.

Conclusie: 

De burgerlijke maatschappen die hun activiteiten gestart hebben vóór 1 november, zullen zich aan beide nieuwe hogervermelde verplichtingen moeten onderwerpen binnen een bepaalde termijn die bij Koninklijk Besluit zal worden opgelegd.

De vennootschappen die hun activiteiten starten na 1 november zullen daarentegen al rekening moeten houden met deze twee nieuwe verplichtingen voordat ze met hun activiteiten starten.

1. De termijn kan nog worden herzien.
2. Ibidem.

Meer nieuws