Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws Inwerkingtreding van de hervorming van het erfrecht in België: aandacht voor schenkingen
29 juni 2018. De hervorming van het erfrecht in België, die werd goedgekeurd op 31 juli 2017, zal op 1.09.2018 in werking treden.

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op schenkingen. De wetgever heeft de mogelijkheid opgeheven om de inbreng door en ten aanzien van de langstlevende echtgenoot te vragen voor de schenkingen die werden uitgevoerd na 1 september 2018.

Deze nieuwe inbrengregels zijn toepasbaar op de schenkingen die werden gedaan door een schenker die overleden is na 1 september 2018, voor alle gedane schenkingen (voor of na 01.09.2018), met uitzondering van de twee volgende situaties:

  • De schenking gebeurde vóór de datum van inwerkingtreding EN de schenkingsakte bevat een uitdrukkelijke bepaling die preciseert dat deze in natura kan worden ingebracht.
  • De schenking gebeurde na de datum van inwerkingtreding EN de schenker wendt zich vóór 1 september 2018 tot zijn notaris om aan te geven dat de schenking onderworpen blijft aan het huidige stelsel.

Wat de waardering van schenkingen betreft, wordt met het oog op vereenvoudiging en uniformiteit, de waarde van schenkingen van zowel roerende als onroerende goederen geëvalueerd op de datum waarop de schenking plaatsvond maar wordt ze geïndexeerd op basis van de inflatie op de dag van het overlijden. Voor de schenker die de huidige reglementering zou wensen te behouden op het gebied van de waardering van schenkingen, maakt de wetgever het mogelijk om een verzoek tot behoud te doen bij zijn notaris vóór 31 augustus 2018. Zo niet worden de schenkingen onderworpen aan die nieuwe wetgeving.

Voortaan zal de schenking van een levensverzekeringsovereenkomst als gevolg van de hervorming, verondersteld worden ingebracht te worden in de nalatenschap van de verzekeringnemer, behoudens andersluidende bepaling. Ze zal dus beschouwd worden als een voorschot op de erfenis.

Het is dus noodzakelijk dat schenkers zich tot hun hun notaris wenden voor 31 augustus wanneer zij de oude regeling voor schenkingen willen behouden

Meer nieuws