Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (for partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (for partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
KID (Key Information Documents) KID Polska

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) są poddawane przeglądowi raz w roku. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją dostępną na naszej stronie internetowej (www.baloise-life.com/kid). W przypadku, gdy Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) lub strona internetowa są niedostępne, prosimy o kontakt pod adresem: priips@baloise.lu.

KID Generic
KID Product name SFDR Category
KID ProFolio Article 8*

* Produkt wieloopcyjny z co najmniej jedną opcją inwestycyjną, która pozwala uznać produkt za produkt finansowy promujący cechy środowiskowe lub społeczne w rozumieniu art. 8 SFDR.
Produkt może być zakwalifikowany jako produkt finansowy w rozumieniu art. 8 tylko wtedy, gdy (i) inwestuje w co najmniej jedną opcję inwestycyjną zakwalifikowaną jako art. 8 lub art. 9 oraz (ii) co najmniej jedna z tych opcji inwestycyjnych jest zachowana w okresie posiadania produktu ubezpieczeniowego.

Specific Information Document
KID Product name
KID Konserwatywny
KID Defensywny
KID Zrównoważony
KID Dynamiczny
KID Agresywny
Other information

SFDR

Europejskie rozporzadzenie w sprawie ujawniania informacji dotyczacych zrównowazonego fi nansowania („Sustainable Finance Disclosure Regulation” lub „SFDR” lub „Rozporzadzenie o ujawnianiu informacji”) nakłada wymogi dotyczace przejrzystosci na kazdy produkt fi nansowy, który promuje cechy srodowiskowe lub społeczne lub ma zrównowazony cel inwestycyjny.

Dotyczy ono „uczestników rynku fi nansowego”, takich jak zakład ubezpieczen oferujacy produkty inwestycyjne oparte na ubezpieczeniach.

Innymi słowy, uczestnicy rynku fi nansowego musza dostarczac przejrzystych informacji na temat zakresu, w jakim uwzgledniaja kryteria zrównowazonego rozwoju w swoich inwestycjach.

Zgodnie z rozporzadzeniem o ujawnianiu informacji produkty fi nansowe klasyfi kuje sie w 3 odrebnych kategoriach w zaleznosci od ich poziomu zrównowazenia: produkty z art. 6, produkty z art. 8, produkty z art. 9.

  • Artykuł 6: produkty fi nansowe, które niepromujace cech srodowiskowych i/lub społecznych i niemajace zrównowazonego celu inwestycyjnego oraz niespełniajace defi nicji art. 8 i 9.
  • Artykuł 8: produkty fi nansowe promujace, oprócz innych cech, cechy srodowiskowe i/ lub społeczne lub kombinacje tych cech, pod warunkiem, ze spółki, w których dokonywane sa inwestycje, stosuja praktyki dobrego zarzadzania.
  • Artykuł 9: produkty fi nansowe, realizujace zrównowazony cel inwestycyjny.